ผอ.ดวงใจ ระถะยาน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
 
เว็บไซต์โรงเรียน
เริ่ม 1 พฤษภาคม 2550

ปรับปรุงครั้งล่าสุด

๙ มีนาคม ๒๕๖๐
 
 
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑

ยินดีต้อนรับ

 

 

 

 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 

การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา

 

ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

 
กิจกรรมของชาว ท.๑
 
 
  กีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
  กิจกรรมเข้าึค่่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดคมบาง จังหวัดจันทบุร
  โครงการทัศนศึกษาดูงานในโครงการพระราชดำริ. จังหวัดสระแก้ว ๒๗ ม.ค. ๖๐
  ผู้กำกับยุวกาชาด และยุวกาชาดของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมในโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๗๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์
  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ร่วมกิจรรมฟังธรรมมะจาก พระอาจารย์ศักดา สุนฺทโร ในโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์
  พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง..พระภิกษุสงฆ์ 35 รูป ที่บวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
  กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  นักเรียนระดับชั้น ป.๖ เข้าค่ายลูกเสือ ในวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดคมบาง จังหวัดจันทบุรี
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖๖
ในวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙โดยโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เป็นศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย และการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น/ตอนปลาย ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑
  คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมทองจันทบุรี ๑ ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ทำความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
  กีฬาสีโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑
  วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ โอเอซีส ซีเวิลด์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จากโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกห้องเรียน
  วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ โอเอซีส ซีเวิลด์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จากโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกห้องเรียน
  วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ,๓ และ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ โอเอซีส ซีเวิลด์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จากโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกห้องเรียน
  นางสาวดวงใจ ระถะยาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียน ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมน้อมเกล้าถวายความอาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
  คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองวิบูลย์ ตงสกุลวัฒนา , ครูวนิดา อยู่คงดี และครูนิรมล สาลี่ ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
  นางสาวดวงใจ ระถะยาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น
  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ในโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ในโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ โรงภาพยนตร์สี่มิติ อบจ.ชลบุรี และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดระยอง วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙
  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ในโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA และศูนย์ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น J-park อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรมสามมิติพัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
  กิจกรรมวันแม่ วันวิชาการ นิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  โครงการส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้านให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล ๕ ส.ค. ๕๙
  โครงการนวดฝ่าเท้า เริ่ม ๓๐ ก.ค. ๕๙
  วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ ก.ค. ๕๙
  กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติืบุญ นักเรียนระดับชั้น ม.๓
  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ๑๖ ก.ค. ๕๙
  โครงการค่ายวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิ.ย. ๕๙
  โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๙
  กิจกรรมโครงการวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๙
  กิจกรรมรับลูกเสือใหม่ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๙
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓เข้าค่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ในวันที่ ๑๑-๑๒มิถุนายน ๒๕๕๙
  คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมพิธีการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าสถานศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบรอบ ๗๐ ปี ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ จันทบุรี
  นำนักเรียนระดับชั้น ม.๓/๑ ม.๓/๒ เข้าร่้วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัตบุญ ๖ มิ.ย. ๕๙
  ประชุมปกครองนักเรียน วันท ๒๗-๒๙ พ.ค. ๕๙
  นักเรียน ม.1 เข้าค่ายปรับพื้นฐาน ณ วัดคมบาง ๒๑-๒๒ พค ๕๙
  นักเรียน ม.3 เข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดคมบาง ๑๘-๒๐ พค ๕๙
  นักเรียน ม.2 เข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดคมบาง ๑๓-๑๕ พค ๕๙
 
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
 
 

 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันประกวดรำวงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ -นาฏศิลป์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖๖ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖๖ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑

ชนะเลิศการแต่งกาพย์ยานี 11ระดับภาค

ผลการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑-ม.๓ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.๑-ม.๓ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

ผลการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต1 ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
- เพลงลูกทุ่ง ชาย..ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
- เพลงลูกทุ่ง(หญิง)..ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
- เพลงลูกกรุง(หญิง.).ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๔
- รำวงมาตรฐาน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เป็นตัวแทนเขตฯ เข้าแข่งขันระดับภาค

ผลการประกวดรำวงมาตรฐานในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับอำเภอเมืองจันทบุรี 
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด จำนวน ๘ คน ควบคุม ฝึกซ้อมโดย ครูสินีนาฏ ศิลาพลอยครูทฤฒมณ ขุนสุนทร ครูโสภณ คงเพิ่มวงศ์ และครูปัทมา วุฒิประดิษฐ์
- ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับ ๑

ผลการประกวดขับร้องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับอำเภอเมืองจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด ๓ คน ควบคุม ฝึกซ้อมโดย ครูสินีนาฏ ศิลาพลอย และครูปัทมา วุฒิประดิษฐ์
- ด.ช. จิตติชัย พฤกษากุล ป.๖ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ ๑ ลูกทุ่งชาย
- ด.ญ.วรกานต์ ศรีสุข ป.๖ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ ๑ ลูกทุ่งหญิง
- ด.ญ แก้วตา วิเสโส ป.๔ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ อันดับ ๒ ลูกกรุงหญิง

ยินดีกับ ๑ ทีมที่ี่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๕ ประเภทแม่นยำ แข่งขันรอบรองชนะเลิศระดับประเทศ ณ สนามบินเล็กทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ วันที่ ๓๐ ส.ค. ๕๙

ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ การตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับประถม รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยม รองชนะเลิศอันดับ ๑

ยินดีกับทั้ง ๔ ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๕ ประเภทแม่นยำ ระดับประถมได้อันดับที่ ๑ กับอันดับ ๑๐ ระดับมัธยมได้อันดับที่ ๒ กับอันดับที่ ๘ แข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก ณ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี วันที่ ๑๗ ส.ค. ๕๙

สรุปผลการแข่งขันวิชาการของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ วังน้ำเย็นวิชาการ ๒๕๕๙ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก การศึกษาก้าวไกล สร้างเด็กไทยสู่สากล ในวันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ปี ๒๕๕๙จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

นักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดแข่งขันเขียนเรียงความ กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

การแข่งขันทักษะในงาน อาชีวะออมสินปริทรรษน์ ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๙ การแข่งขันเกมส์ออนไลน์ HON ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ได้อันดับที่ ๔

การแข่งขันประกวดวาดภาพ ในงานป้อมไพรีพินาศรำลึก ได้รับรางวัลชมเชย ๑๓ ก.พ. ๕๙

ผลการแข่งขันกีฬา จากนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ที่ไปแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 33 ประจำปี 2558 "วังน้ำเย็นเกมส์"

ระดับชั้นมัธยมตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ในการประกวดแต่งคำประพันธ์กลอนสด
ในงานมหกรรม ส่งเสริมศีลธรรม
และประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาคที่ ๑๓ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดใหญ่อินทาราม (อารามหลวง)

ระดับประถมศึกษาได้รับรางวัลที่ ๑ ระดับมัธยมศึกษาได้รับรางวัลที่ ๒ ในการแข่งขันตอบคำถามในสารานุกรมไทยสำหรับ
เยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๑ ระดับจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑

การแข่งขันเล่านิทานชาดกได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ และผลการประกวดแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ พุทธมณฑล และได้ไปแข่งระดับภาคตะวันออก ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

 
 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา - อุทยานการศึกษาเรือนดนตรีไทย
 
 
     โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ได้จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ขึ้นมา และได้ใช้เป็นอุทยานการศึกษาเรือนดนตรีไทย สำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชม และศึกษาเกี่ยวกับดนตรีไทย
 
 
 
ผู้มาเยือนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑
 
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
กำเนิดอาเซียน
เกร็ดความรู้อาเซียน เรื่องที่ ๑ ประเทศสมาชิก
เกร็ดความรู้อาเซียน เรื่องที่ ๒ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอาเซียน
เกร็ดความรู้อาเซียน เรื่องที่ อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?
เกร็ดความรู้อาเซียน เรื่องที่ 7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน
เกร็ดความรู้อาเซียน เรื่องที่ เพลงประจำอาเซียน
 
 เผยแพร่ผลงาน
 
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ “ทัศนธาตุสู่งานทัศนศิลป์” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายงานผลการพัฒนาการดำเนินงาน ตามมาตรฐานห้องสมุด โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ และเรื่องการบริหารกิจกรรมที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้เรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ตกแต่งภาพให้สวยด้วย Photoshop CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดทำโดย นายวุฒิสิน เตจามิตร
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จัดทำโดย นางกรรณิกา ทิพยนุกูล
แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำและประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จัดทำโดย นางสาวอรทัย นามศรี
รายงานการจัดกิจกรรมจากชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ ๒ จัดทำโดย นางวรินทร์พร กุลเชษฐ์
สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน
สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี จัดทำโดย นางสาวดวงใจ ระถะยาน เผยแพร่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖
การประเมินโครงการรณรงค์การออมกับสหกรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ จัดทำโดย นายวิบูลย์ ตงสกุลวัฒนา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชุดการสอนลายไทยพื้นฐานจากวัดในท้องถิ่น (กิจกรรมการเพนท์เสื่อ) จัดทำโดย นางสว่างจิตร์ พลสวัสดิ์
 
 
ฟอร์มโครงการ โดย ครูนิยม พานิชกุล
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อปท.