ผอ.ดวงใจ ระถะยาน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
 
เว็บไซต์โรงเรียน
เริ่ม 1 พฤษภาคม 2550

ปรับปรุงครั้งล่าสุด

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
 
 
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑

ยินดีต้อนรับ

 

 

 

 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 

การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา

 

ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 
ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 
ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 
ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 
กิจกรรมของชาว ท.๑
 
 
  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือวัดคมบาง วันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๑
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
  วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้น ม.๓
  โครงการกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
  คณะครู เเละนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เข้าร่วม กิจกรรม เดิน วิ่ง เมืองจันท์ วันกีฬาแห่งชาติ โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิด ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ Gistda จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พระปฐมเจดีย์ และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง จังหวัดนครปฐมในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง จังหวัดระยอง ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง จังหวัดระยอง ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และเรือจักรีนฤเบศร จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
  นักเรียนระดับอนุบาลปีที่ ๑-๓ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่หมู่บ้านเสม็ดงาม
  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ได้รับรางวัลการแข่งขันแบดมินตัน ๑ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จังหวัดจันทบุรี
  กิจกรรมวันแม่-งานนิทรรศการวิชาการ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐
  ลูกเสือระดับชั้น ม.๓ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๐
  กิจกรรมวันภาษาไทย ๒๗ ก.ค. ๖๐
  กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น ม.๒ ระหว่างวันที่ ๔-๖ กค
  กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น ม.๓ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มิ.ย
  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
  กีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
  กิจกรรมเข้าึค่่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดคมบาง จังหวัดจันทบุร
  โครงการทัศนศึกษาดูงานในโครงการพระราชดำริ. จังหวัดสระแก้ว ๒๗ ม.ค. ๖๐
  ผู้กำกับยุวกาชาด และยุวกาชาดของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมในโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๗๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์
  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ร่วมกิจรรมฟังธรรมมะจาก พระอาจารย์ศักดา สุนฺทโร ในโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์
  พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง..พระภิกษุสงฆ์ 35 รูป ที่บวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
  กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  นักเรียนระดับชั้น ป.๖ เข้าค่ายลูกเสือ ในวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดคมบาง จังหวัดจันทบุรี
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖๖
ในวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙โดยโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เป็นศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย และการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น/ตอนปลาย ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑
  คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมทองจันทบุรี ๑ ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ทำความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
 
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
 
 

 

การแข่งขันระดับจังหวัด โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ธนวัฒน์ กาบบัวศรี ด.ญ.หทัยภัทร ใจกว้าง ด.ญ.รุ่งนภา ขันอาสา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับประถมศึกษา ด.ญ.แพรวพรรณ ปานจันดี ด.ญ.ภูลดา ช่อม่วง ด.ญ.กัญญาพัชร
บุญพงษ์ เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาควันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

ทีมจรวดขวดน้ำโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ผ่านรอบคัดเลือกระดับภาค เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน ๒ ทีม ประเภทแม่นยำ ระดับประถมศึกษา คือ 
ทีม ท1จันท์B ประกอบด้วย ๑. ด.ช.อนุชา ไชยอาษา ๒. ด.ช.ศุรเชฐส์ หลิมเจริญ ๓. ด.ช.ธนวัฒน์ เงินเต็ม
ทีมที่เหลือได้รับเกียรติบัตรอีก ๒ ทีม เพราะได้สถิติดีที่สุด ๑๐ อันดับแรก จาก อพวช. แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันประกวดรำวงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ -นาฏศิลป์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖๖ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖๖ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑

ชนะเลิศการแต่งกาพย์ยานี 11ระดับภาค

ผลการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑-ม.๓ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.๑-ม.๓ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

ผลการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต1 ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
- เพลงลูกทุ่ง ชาย..ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
- เพลงลูกทุ่ง(หญิง)..ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
- เพลงลูกกรุง(หญิง.).ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๔
- รำวงมาตรฐาน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เป็นตัวแทนเขตฯ เข้าแข่งขันระดับภาค

ผลการประกวดรำวงมาตรฐานในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับอำเภอเมืองจันทบุรี 
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด จำนวน ๘ คน ควบคุม ฝึกซ้อมโดย ครูสินีนาฏ ศิลาพลอยครูทฤฒมณ ขุนสุนทร ครูโสภณ คงเพิ่มวงศ์ และครูปัทมา วุฒิประดิษฐ์
- ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับ ๑

ผลการประกวดขับร้องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับอำเภอเมืองจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด ๓ คน ควบคุม ฝึกซ้อมโดย ครูสินีนาฏ ศิลาพลอย และครูปัทมา วุฒิประดิษฐ์
- ด.ช. จิตติชัย พฤกษากุล ป.๖ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ ๑ ลูกทุ่งชาย
- ด.ญ.วรกานต์ ศรีสุข ป.๖ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ ๑ ลูกทุ่งหญิง
- ด.ญ แก้วตา วิเสโส ป.๔ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ อันดับ ๒ ลูกกรุงหญิง

ยินดีกับ ๑ ทีมที่ี่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๕ ประเภทแม่นยำ แข่งขันรอบรองชนะเลิศระดับประเทศ ณ สนามบินเล็กทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ วันที่ ๓๐ ส.ค. ๕๙

ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ การตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับประถม รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยม รองชนะเลิศอันดับ ๑

ยินดีกับทั้ง ๔ ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๕ ประเภทแม่นยำ ระดับประถมได้อันดับที่ ๑ กับอันดับ ๑๐ ระดับมัธยมได้อันดับที่ ๒ กับอันดับที่ ๘ แข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก ณ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี วันที่ ๑๗ ส.ค. ๕๙

สรุปผลการแข่งขันวิชาการของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ วังน้ำเย็นวิชาการ ๒๕๕๙ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก การศึกษาก้าวไกล สร้างเด็กไทยสู่สากล ในวันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ปี ๒๕๕๙จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

นักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดแข่งขันเขียนเรียงความ กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

 
 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา - อุทยานการศึกษาเรือนดนตรีไทย
 
 
     โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ได้จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ขึ้นมา และได้ใช้เป็นอุทยานการศึกษาเรือนดนตรีไทย สำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชม และศึกษาเกี่ยวกับดนตรีไทย
 
 
 
ผู้มาเยือนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑
 
โรงเรียนสีเขียว
 
นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
มาตรการประหยัดพลังงานของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑
กราฟรายงานสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
รายงานสถิติการใช้ไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑
บรรยากาศการประเมินโครงการโรงเรียนสีเขียว
 
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
กำเนิดอาเซียน
เกร็ดความรู้อาเซียน เรื่องที่ ๑ ประเทศสมาชิก
เกร็ดความรู้อาเซียน เรื่องที่ ๒ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอาเซียน
เกร็ดความรู้อาเซียน เรื่องที่ อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?
เกร็ดความรู้อาเซียน เรื่องที่ 7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน
เกร็ดความรู้อาเซียน เรื่องที่ เพลงประจำอาเซียน
 
 เผยแพร่ผลงาน
 
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ “ทัศนธาตุสู่งานทัศนศิลป์” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายงานผลการพัฒนาการดำเนินงาน ตามมาตรฐานห้องสมุด โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ และเรื่องการบริหารกิจกรรมที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้เรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ตกแต่งภาพให้สวยด้วย Photoshop CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดทำโดย นายวุฒิสิน เตจามิตร
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จัดทำโดย นางกรรณิกา ทิพยนุกูล
แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำและประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จัดทำโดย นางสาวอรทัย นามศรี
รายงานการจัดกิจกรรมจากชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ ๒ จัดทำโดย นางวรินทร์พร กุลเชษฐ์
งานทวีปแอฟริกา
 
ฟอร์มโครงการ โดย ครูนิยม พานิชกุล
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อปท.